به نام خداوند جان آفرین

آیین نامه برگزاری دومین دوره جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سپهر به شرح زیر است:
این جشنواره به عنوان دومین جشنواره دانشجویی در مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان از بین کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن مؤسسه به منظور حمایت از فیلمسازان فیلم کوتاه با ساختار خلاقانه و تأکید بر ضرورت گسترش تولید این آثار ارزشمند و معرفی این سینما بعنوان سینمای مبتنی بر اندیشه و خلاقیت،به همت گروه سینمای مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان برگزار می‌شود.

اهداف جشنواره

  • ﮔﺴﺘﺮش و ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺧﻼق،ﻧﻮﮔﺮا،ﭘﯿﺸﺮو و ﻫﻨﺮي
  • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺮ داﻧﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺻﻔﻬﺎن
  • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺴﺘﻨﺪ
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﻣﺆﺳﺴﻪ

بخش‌های جشنواره

ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ آﺛﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺮ داﻧﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  • ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه (از ﺳﺎل 1390 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن 30 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

  • ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه (از ﺳﺎل 1390 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن 45 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

جوایز

بهترین فیلم کوتاه داستانی

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺒﻠﻎ 40,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ

بهترین فیلم در بخش مستند

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺒﻠﻎ 20,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ

بهترین کارگردانی در بخش فیلم داستانی

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺒﻠﻎ 20,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ

بهترین تدوین در بخش فیلم داستانی

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺒﻠﻎ 20,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ

بهترین فیلمبرداری در بخش فیلم داستانی

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺒﻠﻎ 20,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري در ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ

جایزه ویژه زاون قوکاسیان

ﺗﻨﺪﯾﺲ وﯾﮋه زاون ﻗﻮﮐﺎﺳﯿﺎن و ﻣﺒﻠﻎ 10,000,000 رﯾﺎل

بهترین ایده در فیلم مستند

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺒﻠﻎ 10,000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ

دیپلم افتخار

ﻫﯿﺌﺖ داوران 1دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﻠﻎ 10.000,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي «ﺑﺎزﯾﮕﺮي، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪي، ﺟﻠﻮهﻫﺎي وﯾﮋه، ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس و …» در ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻫﺪا ﮐﻨﺪ.

شرایط عمومی شرکت در جشنواره

01

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﻬﺮ داﻧﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

02

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

03

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ راه ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

04

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره از ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

05

ﭘﺲ از راﻫﯿﺎﺑﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮدن آﺛﺎر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺸﻨﻮاره وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

06

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻔﺎد آن و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺮرات، ﺑﺎ دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ.

07

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

گاه‌شمار جشنواره

1 آذر

شروع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل آﺛﺎر : 1 آذر 1400

1 دی

پاﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل آﺛﺎر : 1 دي 1400

بهمن

اﻋﻼم ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ 1400

1 اسفند

زمان ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره : 1 اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ 4 اﺳﻔﻨﺪ 1400

4 اسفند

ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره: 4 اﺳﻔﻨﺪ 1400

روش‌های ارسال اثر

مراجعه به آدرس دبیرخانه و تحویل دیسک DVD

آدرس: اصفهان، کیلومتر 5 اتوبان معلم، جنب پل خورزوق، مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر، معاونت فرهنگی

ارسال آثار با کیفیت بالا و تصویر فرم ثبت‌نام از طریق ایمیل

آدرس رایانامه: fest.sepehr@gmail.com

ارسال دیسک DVD به صورت بسته پستی به آدرس دبیرخانه

آدرس: اصفهان، کیلومتر 5 اتوبان معلم، جنب پل خورزوق، مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر، معاونت فرهنگی | کد پستی: 8347113574

فرمت‌های مورد پذیرش

MP4 (H.264) و HEVC (H.265)

ارسال تیزر با فرمت Mp4 با حداکثر زمان یک دقیقه به همراه نسخه فیلم الزامی است.